د پښتو مسئله

مارچ 30th, 2020|۰ Comments

د کرونا په اړه د پوهاوي په برخه کې د پښتو سره چلند تر هغه ډېر ناوړه دی چې فکر یې کېږي. تاسې به یواځې په خبري [...]

((آريک)) د آريايي ژبو مورينه!

فبروري 11th, 2020|۱ Comment

ليكنه:سېلاني   ((آريک)) چېرې کوم وخت موسيو ليبان نومي فرا نسي ختيځپوه دهندو اروپايي ژبکورنۍ د اسيامېشتې آر يايي ژبښاخ د مورينې ژبې لپاره د يوه انگېرلي [...]

خبري څانګه کې برخه واخلئ!

پښتو ادب،ژبپوهنه،ګړدود،لیکدود او د پښتو کړکېښ اړوند

خبري څانګې سره اړیکه