د کاڼې کرښه

ﺩ ﺧﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺧﺎﻥ (ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎﻥ) ﻫﺮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺩ ﮐﺎڼې ﮐﺮښﻪ [...]