ژبپوهنه

انسانان د زمانې په لمن کې پيښې زيږوي او مورخين [...]