پښتنو هر څه درته څرګند شول

لیکنه: بهرام زرین اوس خو نو پښتنو هر څه درته [...]