پټه خزانه چا ؟ چېرته او څنگه ومونده ؟

له سرلیک څخه څرگنده ده چې د پټې خزانې لرغوني [...]