په افغانستان کي لرغوني ژبي او ليکدودونه

ژ اکدريد وائي : ژبه د نښانو مانا ده ؛ او [...]