ژبنيزه واکمنۍ د ړنګيدو په حالت کې.

  ليکنه:امین اللّٰه خاجر هاشمي. هره ژبه خپل ويونکو ته [...]