نقاشۍ په رنګونو او داستاني ادب په لفظونو جوړېږي!

#لیکوال: سمیع الرحمن راحماني ژبه د انځورونو له پلوه دوه [...]