ډېورنډ توره کرښه

د‌‌‌‌‌‌ ډیورند کرښه نور زغملی نشو ځان دبل چاپورې تړلی [...]