موږ ولي بايد خپل کلتور ولمانځو؟

په داسي وخت کي څي زموږ ملت د ترهګري او [...]