مخابراتو وزارت فېسبوک پښتنو کولو لپاره مرسته نکوي

د فېسبوک کاریال. پښتو کولو لپاره پښتانه ځوانان د افغانستان [...]