د ژبې پرمختګ لپاره د ګوګل لاره

څرنګه ژبه پرمختګ کولی شي، په نړۍ کې ډېر کسان [...]