د مورنۍ ژبې په پار

لیکوال نجیب ذاخېلوال وړوکی وم پر ځای ددې چې د [...]