د پښتو ژبو او دري ژبو تر منځ دا توپير دی

ليکنه: بهرام خان زرين تاجک هزاره دري ژبي خپل غزت [...]