انسان

ليکنه: نورمحمد نوري د انسان د ژوند په کرښه ډېری [...]