مخکي تر سپاړې له دې لرغوني پښتو ژبد سره څو اړين مخلوري او څنګلوري لرغوني پښتو ژبدونه بايد زده کړو.

#اغار
اغار لرغونې کره پښتو کي ذهني او بدني اشغال کونکي حملې ته وايي. اغار په سترګو يا پنځو حواسو نه ښکاري خو پايلې ئې ښکاري لکه د شيطان اغار

#يلغار
له اغار سره رېښه لري مګر په دې پرک سره چي دا څرګند او يو مخيزه حمله وي لکه نسل وژنه، پښتون وژنه او داسي نور.
#يرغل
په کوم يوه هدف يوه نقطه يا مورچل يا سنګر يا کور يا کوم يو چا څرګندې فزيکې حملي ته يرغل وايي.

#ياغې
ياغي ژبد په نورو ژبو لکه پاړسۍ پنجاپۍ هندۍ غجرۍ کي باغې وايي، کره سهې مانا ئې له کوم فزيکي په فکري قانون يا واکمني څخه تېښته کؤل او واټن نيؤل دي.

#يوغ
په کره لرغوني پښتو کې د کوم څه فزيکي يا حکمي لغوه کؤلو، هيڅ کؤلو، او ليري کؤلو لپاره دى.

#لغوه
له يوغ، اغار څخه رېښه اخلي کره پښتو ژبد دى په ياربا، او يديش کي هم دود دى، د عربو په ځينو قؤمنو کي دود دى، د يو حکم فسخ کؤله له منځه وړلو ته لغوه وايي

#ايغو
په انسان کي د شر خوزنده ځواک دى، چې انسان تر شري زيانمن اغار ياني حملي لاندي راولي، چې ګريک هم له پښتو په ايغو اخيستى، لاتين په #ايګو اخيستى، په انګلسي او روان پوهنه کي هم Ego ايګو ورته وايي، زرتشت ايغو ته د بدو خداى ټکى کار کړى دى، او ددي ضد ژان يا ځان يا جان ته ئې د ښو خداى ټکى کار کړى او وايي چي تل په انسانانو کي ددي دوو سره جنګ وي، زرتشت هدف له خدايانو ددو هغو متاضدو قواؤ څخه دى چې انسان تر واک لاندي کؤي.

#يوغا
يوغا ژبد ډېر لرغونى پښتو ژبد دى د اريانا په ييانا(روغتياپوهنه) او انديانا ياني تفکر او عقل پوهنه کي ډير کاريږي، تعريف ئې داسي دى

د اندي او پدني ييا او د اوو څرخونو د کړانديا په موخه په لړياله او ځايځنه توګه د ايغو د هېڅتيا هڅتيا ته يوغا وايي او دې پوهنې او روزني ته يوغايانا وايي.
چې خاص الخاص مقصد ګټه او هدف يي د اځريل مرغيړي (قلب صنوبري) يا پينل ګلينډ فعالؤل او د تاځرخ يا پرکان ياني وجدان يا مدؤر زړه فعالؤل ياني تلامس او پيچوټري ګلينډ برېښنا ډيرؤل د مغزو ډېرې خوني فعالؤل خپل مغز له کايناتي عقلي قؤې سره نښلؤل دي.

ياني
د فکري، عقلې او بدني روغتيا او د بدن د اوو لطايفو د فعالؤلو په مقصد او هدف په مسلسل او منظمه توګه د نفس دا خوارؤلو تمريناتو ته يوغا وايي او ددې زدکړو او روزني ته يوغايانا وايي.
يوغا تمرين او تخنيک په ار کي يو ډېر لرغونى اريايې ښه ګټؤر دود دى چې روزنه يي په صنف يا کلاس کي کيږي مګر اجرا ئې بشپړ په تنهايي کي کيږي.

#يوغا له اريانا د اريايانو هوار ټاټوبي انديا(انډيا) کې تدريس کېده ښؤدل کيده چې د لهجو د بدلون له امله يوغا هلته په يوګا مشهوره او لېکل کيږي، دبېلګي په توګه لکه زموږ وزير او مسعود ورؤڼه چې عزت سم نشي تلفظ کولى او غي ظات يي تلفظ کؤې يا رحمن رخمن تلفظ کؤې الحمدلله الخمدالله تلفظ کؤي.
نړۍ کې چي د تصؤف څومره ډؤلونه څو ډلې وينئ ددې ټولو کره رېښه او بنسټ د اريانا يوغا ده. په دومره توپېر سره چې په اريانا او انديانا کې دا حتمې رواني او پدنې روغتيايې تمرينات بولي او هدف ئې هڅانځ يا Essence بدن ته رسيدل، ژان يا ځانته رسيدل ځان پيژندل له ايغو يا شيطاني نفسه ياغي کيدل دي
ورسته نو د هرچا هر مذهب هر سم ناسم هر ټګ برګ له خپل برداشت خپله تشريح ده چې هغه نه په يوغا نه په اريانا نه په انديانا پورې اړه لري بلکه د هغو خپل سم يا ناسم برداشتونه اضافه والى او کموالى دى.

په دې کي شک نشته چې يوغا په سمه سهې منظمه توګه کؤل انسان کي ځمکه او اسمان هومره مثبت بدلون راولي مګر په تاسف سره غربي شيطانانو ولاکه يو څه روغ پخپل حال پرې ايښې وي هرڅه کي د خپلې خؤښې هدف شيطانت سره سم تحريف او لاس وهنه کړې ده.

يوغا يا يوګا کوم نمايشي کوم په تجمع يا ټولو سره د اجرا کوم کار نه دى نه کوم جادو سحر يا د کوم بت يا عقيدي لمانځل دي نه د نڅا رقص لپاره ځان جوړؤل دي بلکه د روان او پدن د ځانټولن د غښتلتیا او روغتيا لپاره ځانګړى ورزش دى چې په انفرادي توګه په تنهايې کي اجرا کيږي.

تاسو پخواني لرغونو ارين ساندو کي د اځريل مرغيړي سمبول نښي او يو ارين پښتون د يوغا د اجرا يه حالت کې وينئ

#دپوست_موخه
د لرغونو معلوماتو تر څنګ مي دا خوالل چي يو څه ژؤر له رېښو نه پيژنى د ځاني حسد، منفي رقابت، غصي کيني ضديت رواجي روزني په وجه هيڅ يو څه وچ بوچ پوچ رد مکوئ او بد رد ورپسي مه واياست
ادریس خلیل
د توکو اخځ له #پريکړنپوهه
څانګه اريانا او انديانا