(دویمه برخه):

Telephone ټیلېفون
دغه یو تړښتي (ترکیبي) نوم دی چې له یونانۍ ژبې سره تړاو لري. دغه نوم له دوو خپلواکو ګړونو (مورفیمونو) جوړ دی چې یو یې تېلې (tele) دی او بل یې فون (phone). تېلې په یونانۍ ژبه کې لیرې ته وایي او فون غږ ته چې یو ځای د لرغږي مانا ورکوي.

Radio راډیو
راډیو د راډیو ټیلېفون اوسنی لنډون دی او مخکې یې بشپړ نوم همدا radio telephone و.
راډیو د لاتینۍ ژبې له رادیوس (radius) ته وایي او د وړانګې مانا ورکوي – یانې د لرغږي وړانګې.

Atom اټم
دغه ویی له یونانۍ ژبې سره تړاو لري.
ا (a) په اټم کې ‘نه’ ته وایي او ټم (tom) له tamnen راغلی او غوڅولو با بېلولو ته وایي. د اټم لغوي مانا یانې ناغوڅېدونکی یا نابېلېدونکی ده.
اټم په اوسنۍ انګرېزۍ کې د یو کیمیاوي توکي تر ټولو کوچنی عنصر یا ټوټې ته وایي.
اوس پوښتنه دا شوه چې له خپلې پخوانۍ مانا د اټم اوسنۍ مانا څنګه رامنځته شوه.
د اټم اوسنۍ نظریه چې کومه ده، د دې بنسټګر د پخواني یونان فیلېسوف لویڅیپوس (Leucippus) و. یو وخت ده او د ده زده کوونکي دېموکریتوس (democritus) دغه نظریه یا تېیوري وچاڼله او ویې غځوله. د نوموړو په اند هره ماده له اټمونو جوړه وي چې د ووړوالي له کبله یې ان لیدل ناشوني وي. اټمونه د دوی په نېز نور تر خپل ماس هاخوا نور نه سره وېشل کېږي یا بېلېږي. له همدې لامله ورته د اټم نوم دغه کیمیاوي عنصر ته ټاکل شوی دی.

Democracy دېموکراسي
دېموکراسي، چې پښتو بدیل یې ولسواکي دی، له یوناني ژبې سره تعلق لري. دغه ویی له دوو ګړونو رغېدلی چې یو یې دېمو دی او بل کراسي. په یونانۍ کې دېمو خلکو یا ولس ته وایي او کراسي (کراتي) واک یا اوتوریتۍ ته وایي.

Technology ټکنولوژي
دغه ویی هم له یونانۍ راغلی دی او له تخنه (انګرېزۍ بڼه ټکن) هنر ته وایي او لوجي د یونانۍ لوجیه اوښتې بڼه ده او پوهنې ته وایي. په نورو ټکو، ټکنولوژي هنرپوهنې ته وایي.

یادونه: د دې لیکنې موخه دا نه ده چې موږ دغو نومونو ته د پښتو نومونه پیدا کړو، ځکه چې دا نړیوال نومونه دي او د نړۍ په اکثرو ژبو کې منل شوي دي.

لیکوال: کامران منګل