محل نیازي

ما سره چې کله تاجکستاني ، ايراني ، دري ژبي مخ شي نو بې پوښتنې راسره په خپله ژبه ګړېدل شروع کړي که له خولې مې ورته وه وتل چې زه په ايراني / تاجکي / يا دري نه پوهېږم نو په ډېر تعجب او حقارت راته داسې لاندې باندې وه ګوري بیا وايي چې ته نو څنګه افغان ېې چې ايراني / تاجکي / يا دري دې نه ده زده ؟؟؟
دغه راز که کوم هندی يا پاکستاني پنجابی راسره مخ شي نو بې پوښتنې راسره په خپله ژبه ګړېدل شروع کړي که له خولې مې ورته وه وتل چې اردو / پنجابي مې نه ده زده هغوۍ هم لاندې او پاس راته وه ګوري وايي څنګه افغان ېې چې اردو / پنجابي دنه ده زده ؟؟؟
ځينو کم عقلو او کم اصلو پښتنو ته بيا په نورو ژبو خبرې کول کمال ښکاري !!!
بايد وه وايم زده کول ېې کمال مګر دخپلې ژبې پرځای ېې کارول بې کمالي او کم اصلي ده
بیا که چېرته مونږ په ريښتيا هم دومره دکمال خاوندان وای نو په ټیکنالوژي او نورو برخو کې به مو هم همدومره پرمختګ درلود لکه دنورو ژبو په زده کولو کې ېې چې لرو

که زه دنورو ژبو له ویونکو نه همدا سوال وه کړم چې ستا ولې پښتو نه ده زده
نو درز شي چې د متعصب ټاپه راباندې وه لګوي وايي اخ خلکو دا وه ګورۍ متعصب / نفاق ته لمن وهونکی ګنهګار دوزخي ، تنګ نظری
دا هغه الفاظ دي چې اوس یې حتی بعضې پښتانه هم هغو پښتنو ته کاروي کوم چې دخپلې مورنۍ پښتو ژبې چوپړ / خدمت کوي
دخدای لپاره پښتنو مخکې تر دې چې ژبه مو ورکه شي حق ېې وه غواړۍ ، هرې رسنۍ کې پرې خبرې وه کړئ ليکل پری وه کړئ دوخت دحاکمانو ګرېوان راوه نيسۍ
شور جوړ کړۍ
دا نور دمنلو نه ده چې زه دې مجبورن ستا په ژبې وه پوهېږم او ته زما دژبې په دعا او سلام هم خبر نه ېې
#محل ⁦✍⁩