ليکنه: بهرام خان زرين

تاجک هزاره
دري ژبي خپل غزت پرمختګ لومړيتوب د خپلې ژبې کارولو کې لټوي او خپلې دري ژبې ته لومړيتوب ور کوي هر ځای په خپله ژبه غږېږي او ليکي د چا پروا هم نه کوي، هر څه په خپله ژبه ترسره کوي،

پښتانه
خو پښتو ژبي بیا عزت پرمختګ او ورسره سياست په نورو ژبو کې لټوي، او هر ځای لومړيتوب نورو ژبو ته ور کوي، چې دا عمل هم خپله هم د خپلې مور ژبی بې عزتي کول دي،
که عزت پت پرمختګ د ژبې ارزښت پښتنو غواړئ نو هر ځای خپلې پښتو ژبې ته لومړيتوب ور کړئ هیڅ مجبوريت په ځانونو مه راولئ.

زرين