پښتانه ځوانان فېسبوک پښتو کولو لپاره کمپاین پيل کړی !

خو ډېری پښتانه همداسې چوپه خوله ګرځي.

پښتانه په‌دې ورستيو کلونو کې کوښښ کوي چې خپله ژبه بېرته ژوندۍ کړي.