د فېسبوک کاریال. پښتو کولو لپاره پښتانه ځوانان د افغانستان مخابراتو وزارت څخه شيکايت کوي .

د وئ د افغانستان مخابراتو چارو وزارت د پښتنو ځوانانو سره د فېسبوک کولو په لړ کې مرسته نه کوي.

دوئ وايې چې د فېسبوک کمپنۍ سره مو څو ځلې اړيکې ټينګي خو د فېسبوک کمپنۍ دا وايې چې بايد د افغانستان دولت په دې اړه له موږ خبري وکړي .

خو ځوانانو د هرې ورځې په تېرېدو سره خپل کمپاين ته ادامه ورکوي.

خو تراوسه د افغانستان مخابراتو وزارت له خوا هېڅ ډول آمادګي نده ښکاره شوې.