ځوان کهول راډیو

24 ساعته په ټوله نړۍ کې د انټرنټ پر مټ

د کابل ترخې شېبې

ویاند: مطیع الله خان

د کابل ترخو شېبو لومړنۍ خپرونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخواني له غړي ډاکټر لطیف یاد له یاداشتونو څخه.

کښته کول

د کابل ترخې شېبې

ویاند: مطیع الله خان

د کابل ترخو شېبو دویمه خپرونه د علومو اکاډمۍ پخواني له غړي ډاکټر لطیف یاد له یاداشتونو څخه.

کښته کول

د کابل ترخې شېبې

ویاند: مطیع الله خان

د کابل ترخو شېبو درېیمه خپرونه د علومو اکاډمۍ پخواني له غړي ډاکټر لطیف یاد له یاداشتونو څخه.

کښته کول

د کابل ترخې شېبې

ویاند: مطیع الله خان

د کابل ترخو شېبو دویمه خپرونه د علومو اکاډمۍ پخواني له غړي ډاکټر لطیف یاد له یاداشتونو څخه.

کښته کول
VIEW LIVE DATES